ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2558

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2558 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

ล่าสุด !!! สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  (สามารถ dowload ไฟล์เอกสารได้ที่ link ด้านล่าง)

รายการเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม

1.กำหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2558

2.รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2558 ณ กระทรวงการคลัง

3.แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 4/2558

4.แบบฟอร์มบูรณาการภารกิจร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

(สามารถ download ไฟล์เอกสารลำดับที่ 1-4 ได้ที่ link ด้านล่าง)

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2558

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2558 ณ กระทรวงการคลัง

(๑) สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (download เอกสารได้ที่ Link ข้างล่าง)

!! ด่วนที่สุด !! (๒) แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของส่วนราชการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (download เอกสารได้ที่ Link ข้างล่าง)

!! UPDATE !! (๓) รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2558 ณ กระทรวงการคลัง 

                        (download เอกสารได้ที่ Link ข้างล่าง)

      

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 ประกอบด้วย สรุปข้อสั่งการและการมอบหมายงานในการประชุมฯ

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วย สรุปข้อสั่งการและการมอบหมายงานในการประชุมฯ

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย สรุปข้อสั่งการและการมอบหมายงานในการประชุมฯ

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2557

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 กันยายน 2557 ประกอบด้วย รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2557

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ 22 กรกฎาคม 2557

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระบวนการแต่งตั้ง และ แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแต่งตั้ง ตามเอกสารแนบ

Pages