ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 20 ธ.ค. 2561

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นำผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สำนักงาน ก.พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป นั้น

บัดนี้ ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดจัดการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดกำหนดการและเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

1. กำหนดการ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Pages