ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการ กำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลด้านอัตรากำลังคนภาครัฐ จัดทำแผนกำลังคนภาครัฐในอนาคตดำเนินการเกี่ยวกับอัตราที่เกษียณอายุราชการ และแนวทางการจัดสรรอัตราคืนให้แก่ส่วนราชการ

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น และการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 
o กำหนดการ
o เอกสารประกอบการชี้แจง