ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

HiPPS


Project Description

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
           สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS ขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง (Workplace Learning) และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม

Live Preview
  • Skills:

    • HiPPS
  • Client:

    ศบส. -- ศูนย์นักบริหารระดับสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์

06/07/2022 - 13:54