ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เกี่ยวกับ ศปท.

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอีกหน้าที่หนึ่ง

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน ก.พ. อันจะทำให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เสนอแนะแก่เลขาธิการ ก.พ. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการ ก.พ.

๒. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

๓. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ก.พ. และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๕. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (๓) และ (๔) และร่วมมือ  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ. และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการ ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ. เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน ก.พ. ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ. จึงมุ่งเน้นที่จะดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างและรณรงค์ให้ข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม กระตุ้น และสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการพลเรือน ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางให้กับส่วนราชการอื่นและประชาชนต่อไป

ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่มา : คู่มือแนวทางการดำเนินงานของ ศปท.

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสำนักงาน ก.พ.

๒. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ทุกคนมีจิตสำนึก มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมในการทำงานในการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ

ผู้รับผิดชอบ

๑. ที่ปรึกษา

  • เลขาธิการ ก.พ.

๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

  • รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ได้รับมอบหมาย

๓. ข้าราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ.

๔. คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ก.พ.

 

การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.