ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว1/2559
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว1
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2559

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
 
ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนที่ 121 ก วันที่ 17 ธันวาคม 2558 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
เลขาธิการ ก.พ.
 
 
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน