ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว1/2564
เลขที่หนังสือ: 
นร1006/ว1
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2564

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564

  • ตำแหน่งประเภททั่วไป
  • ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  • ตำแหน่งประเภทอำนวยการ