ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว10/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว10
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565

 

นร 1008/ว 10  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโลหะ ระดับอาวุโส

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโลหะ ตำแหน่งนายช่างโลหะ