ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว11/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว11
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565

 

 • รหัส       >        ชื่อสายงาน         > ชื่อตำแหน่งในสายงาน
 • -----------------------------------------------------------
 • 4-1-003 > ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ > เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
 • 4-1-004 > ปฏิบัติงานเวชสถิติ > เจ้าพนักงานเวชสถิติ
 • 4-1-009 > ปฏิบัติงานสืบสวน > เจ้าพนักงานสืบสวน
 • 4-3-003 > ปฏิบัติงานเดินเรือ > เจ้าพนักงานเดินเรือ
 • 4-4-001 > ปฏิบัติงานการเกษตร > เจ้าพนักงานการเกษตร
 • 4-4-003 > ปฏิบัติงานประมง > เจ้าพนักงานประมง
 • 4-5-001 > ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ > เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
 • 4-5-002 > ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา > เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา 
 • 4-6-001 > ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข > เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
 • 4-6-002 > ปฏิบัติงานเภสัชกรรม > เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
 • 4-6-004 > ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ > เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
 • 4-6-005 > ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ > เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 • 4-6-006 > ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู > เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 
 • 4-6-007 > ปฏิบัติงานสาธารณสุข > เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 • 4-6-008 > ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด > เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 
 • 4-6-009 > พยาบาลเทคนิค > พยาบาลเทคนิค 
 • 4-7-006 > ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ > ช่างกายอุปกรณ์ 
 • 4-7-012 > ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม > ช่างทันตกรรม 
 • 4-7-024 > ปฏิบัติงานลิขิต > เจ้าพนักงานลิขิต