ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ 

เลขที่หนังสือ: 
นร 1006/ว12
เลขหนังสือเวียน: 
ว12/2559
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2559

URL แบบสั้นสำหรับ Share