ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ก.พ. ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่หนังสือ: 
นร 1004/ว12
เลขหนังสือเวียน: 
ว12/2560
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2560

URL แบบสั้นสำหรับ Share