ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว13/2554
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว13
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 87 สายงาน ไฟล์ที่ 1,ไฟล์ที่ 2