ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ไฟล์ประกอบ: 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 87 สายงาน ไฟล์ที่ 1,ไฟล์ที่ 2

เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว13
เลขหนังสือเวียน: 
ว13/2554
Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2554

URL แบบสั้นสำหรับ Share