ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

เลขที่หนังสือ: 
นร 1012.2/ว13
เลขหนังสือเวียน: 
ว13/2560
Tags: 
เงินประจำตำแหน่ง, ตำแหน่งและค่าตอบแทน
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2560

URL แบบสั้นสำหรับ Share