ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขที่หนังสือ: 
นร 1006/ว13
เลขหนังสือเวียน: 
ว13/2564
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2564
ไฟล์ประกอบ: 

ว13/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราขการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป


URL แบบสั้นสำหรับ Share