ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขที่หนังสือ: 
นร 1006/ว14
เลขหนังสือเวียน: 
ว14/2564
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2564
ไฟล์ประกอบ: 

ว14/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราขการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ


URL แบบสั้นสำหรับ Share