ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ว16/2558 การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 / 2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 / 3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 / 4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว5 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556

 

เลขที่หนังสือ: 
นร 1006/ว16
เลขหนังสือเวียน: 
ว16/2558
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2558

URL แบบสั้นสำหรับ Share