ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว18/2559
เลขที่หนังสือ: 
นร 1004.3/ว18
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2559

 

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 เล่ม

 

 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร