ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว18/2562
เลขที่หนังสือ: 
นร 1013/ว18
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2562

 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด และหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับของคณะรัฐมนตรี)

อ้างถึง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 9 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หน่วยความสามารถย่อย SPM304 การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการแทนอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Outsourcing)
2. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. ได้กำหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล สำหรับให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์เพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 จึงได้มีมติให้กำหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 เพิ่มเติม ดังนี้

1. เพิ่มเติมหมวดที่ 2 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้อ 1.5 ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ หน่วยความสามารถ SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล จำนวน 1 หน่วยความสามารถย่อย ได้แก่ SPM304 การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการแทนอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Outsourcing) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. เพิ่มเติมหมวดที่ 3 รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ในหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล 3 ระยะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

“4. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ จำนวน 2 ชุดทักษะ
ก. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง
ข. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม

5. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ จำนวน 1 ชุดทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรม จังหวัด และหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับของคณะรัฐมนตรี ทราบด้วยแล้ว

ลงนามโดย

(นางเมธินี เทพมณี)