ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สาระสำคัญ
1. ยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553
2. ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือเวียน ว 2/2561 

เลขที่หนังสือ: 
นร 1004/ว2
เลขหนังสือเวียน: 
ว2/2561
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2561

URL แบบสั้นสำหรับ Share