ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว2/2562
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว2
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2562

 

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ตำแหน่งช่างทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ตำแหน่งช่างทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน โดยกำหนดให้เพิ่มคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางช่างทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6679

โทรสาร 0 2547 1074