ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว21/2562
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว 21
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2562

ที่ นร 1008/ว 21

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
29 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 87 สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ มาเพื่อส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ โดยเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเฉพาะลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการปฏิบัติการของตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6601 6650
โทรสาร 0 2547 1437