ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว347/2559
เลขที่หนังสือ: 
นร 0505/ว347
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2559

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ตุลาคม 2559

 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 (แนบไฟล์ ว 347/2559)
 
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมคำถามที่ได้รับจากส่วนราชการต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาและจัดทำเป็นประเด็นคำถาม-คำตอบ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี (แนบไฟล์ คำถาม-คำตอบ)
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1000 
ต่อ 8823, 8826, 8827, 8830, 8842
 
 
 
 
คำค้นหา : เงินเดือนทะลุเพดาน, เงินเดือนเกินขั้นสูง, เงินเกินเพดาน, เงินเกินขั้นสูง, เงินทะลุขั้นสูง