ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ว4/2558 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2551

เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว4
เลขหนังสือเวียน: 
ว4/2558
Tags: 
เทียบตำแหน่ง
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2558

URL แบบสั้นสำหรับ Share