ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว4/2558
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว4
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2558

ว4/2558 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2551