ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว5/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร1011/ว5
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565

 

นร 1011/ว5 ลงวันที่  7 มีนาคม 2565

เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่อดีตข้าราชการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562