ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว6/2558
เลขที่หนังสือ: 
นร 1012.2/ว6
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2558
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ