ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว7/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร 1006/ว7
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565

นร 1006/ว7  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ้างถึง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556