ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

เลขที่หนังสือ: 
นร 1011/ว 8
เลขหนังสือเวียน: 
ว8/2562
Tags: 
การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2562

URL แบบสั้นสำหรับ Share