ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว8/2563
เลขที่หนังสือ: 
ที่ นร 1013/ว 8
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2563

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) ฉบับปรับปรุง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม นั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวง กรม จังหวัดคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐทราบด้วยแล้ว

ลงนามโดย 

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)