ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือ: ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

เลขที่หนังสือ: 
นร 1008.1/449
เลขหนังสือเวียน: 
449/2554
Tags: 
การกำหนดตำแหน่ง
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2554

URL แบบสั้นสำหรับ Share