ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
 
 

ประธานและเจ้าภาพจัดการประชุม

ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20

ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563
 (ACCSM 20TH)

 

Topic 1 

ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน หรือ ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM)

ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน หรือ ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM)

วาระการดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน

 

องค์ประกอบความสามารถ หลักสูตร สรุปหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้
DLit401 ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน MS Project 2010 เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม MS Project เพื่อวางแผนการทำงาน สำนักงาน ก.พ.

Topic 2 สำนักงาน ก.พ. กับการเป็นเจ้าภาพ ก.พ.อาเซียน

       
 
       
       
    สรุปหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้
DG501 ประเมินความเสี่ยงดิจิทัลในกระบวนการทำงาน (Digital Risk Assessment in Business Process)
DG502 จัดการความเสี่ยงดิจิทัล
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ทำความเข้าใจความเสี่ยง การบริหารและกระบวนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเรียนรู้กรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน ก.พ.

Topic 3  แผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (ACCSM Work Plan 2021 – 2025)

       

 
< <  

Topic 4 การประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐

       
       

Topic 5 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐

       

 

 

     

 

        
     

 

Topic 6 การประชุมผู้นำว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐

Heads of Civil Service Meeting for the 20th ACCSM

Topic 7 สื่อ / Media

องค์ประกอบความสามารถ หลักสูตร สรุปหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้
SPM404 วางแผนการดำเนินโครงการ
SPM405 จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้
SPM406 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ
SPM407 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ
SPM408 จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ
Project Management เรียนรู้ทักษะในด้านการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานภาครัฐในเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผนบริหารโครงการในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการแก้ไขปัญหาโครงการให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง TDGA