Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Develpoment Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อัปเดต
การเข้าชม

118

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

6 มิถุนายน 2567 เวลา 16:24 น.

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Develpoment Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกี่ยวกับหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง 2567

หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (Middle Manager Development Program) ประกอบด้วย 3 ช่วง ดังนี้
Module ที่ 1 Knowing (Yourself & Others) จำนวน 7 ชั่วโมง
การสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในบุคลิกภาพ นิสัย ของตัวเองและผู้อื่น เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้การปฏิบัติเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น

Module ที่ 2 Broadening (Your Horizons) จำนวน 45 ชั่วโมง
การเสริมสร้าง พัฒนา ยกระดับองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำที่เป็นนักบริหารระดับกลาง โดยหัวข้อการเรียนรู้จะนำมาจากกรอบหลักสูตรนักบริหารระดับกลางที่ประกอบด้วย 5 หมวดวิชาหลัก และ 1 หมวดวิชาเสริม

Module ที่ 3 Strategizing (Your Work) จำนวน 11 ชั่วโมง
การนำองค์ความรู้จากหลักสูตรนำมาเชื่อมโยงกับบริบทของการทำงานเพื่อนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น โดยจะนำระบบพี่เลี้ยงเข้ามาใช้สำหรับเป็นที่ปรึกษาในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงงานของผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร

ระยะเวลาการดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 7-29 สิงหาคม 2567 ดำเนินการแบบไม่ต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 11 วัน

แชร์หน้านี้:

Skip to content