Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ ก.พ. กำหนดไว้ประการหนึ่งว่า เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี เป็นการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำของการดำรงตำแหน่งแต่ละประเภทและระดับเท่านั้น ซึ่งส่วนราชการสามารถกำหนดระยะเวลาที่มากกว่าได้ เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวไม่ได้เป็นการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแต่อย่างใด ดังนั้น หาก อ.ก.พ. กรม จะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ว่าต้องเคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ก็อาจพิจารณากำหนดได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.พ. ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องประกาศให้ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปด้วย ทั้งนี้ แนวการพิจารณาเรื่องนี้ ส่วนราชการสามารถนำไปใช้กับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอื่น หรือตำแหน่งประเภทอื่น ด้วยก็ได้

Skip to content