Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เจ้าของประวัติสามารถขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ. 7 ได้ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการคัดสำเนา ก.พ. 7 พร้อมทั้งมีการลงนามรับรองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย

Skip to content