Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

A: เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครแล้ว ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำขอรับการจัดสรรทุนได้ดังนั้น ภายหลังจัดส่งคำขอไปยังสำนักงาน ก.พ. แล้ว เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน สำนักงาน ก.พ. จะจัดทำรายละเอียดให้ส่วนราชการยืนยันก่อนการจัดทำประกาศ

Skip to content