Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

A: ปัจจุบันทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐกำหนดจัดสรรทุนให้กับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำในส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนเท่านั้น

Skip to content