Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนา HiPPS กลุ่มที่ 5 ระบบฐานข้อมูลรวมประชากรกลาง

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

31 ธันวาคม 2558 เวลา 00:00 น.

กลุ่มที่ 5 เรื่อง “ระบบฐานข้อมูลรวมประชากรกลาง (Citizen Database System)”   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รายงานผลการเรียนรู้ฉบับนี้มุ่งนำเสนอธรรมาภิบาลในเชิงเปรียบเทียบระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย โดยนำความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับ Good Governance และ Anti-corruption นำมาเปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทย    World Bank ได้นำเสนอผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ธรรมาภิบาลของภาครัฐในแต่ละประเทศ โดยเป็นการศึกษาถึงตัวบ่งชี้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล Worldwide Governance Indicators (WGI) ของแต่ละประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศที่มีรายได้สูง ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีธรรมาภิบาลที่ดี สำหรับธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 7 และสาธารณรัฐเกาหลีอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากสาธารณรัฐไต้หวัน ซึ่งถือว่าสาธารณรัฐเกาหลีประสบความสำเร็จอย่างมากในการก้าวเข้ามาเป็นประเทศในอันดับต้น ๆ ในด้านธรรมาภิบาลทั้ง 3 มิติ คือ 1) มิติด้านความโปร่งใส 2) มิติด้านประสิทธิภาพ 3) มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ อีกทั้ง จากข้อมูล United Nations E-Government Survey ประจำปี 2014 พบว่า สาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้นำในด้าน E-Government อีกด้วย   จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีผนวกกับบริบทของประเทศไทย จึงมีแนวความคิดที่จะนำเสนอระบบฐานข้อมูลรวมประชากรกลาง (Citizen Database System) โดยเป็นการรวบรวมและบูรณาการระบบฐานข้อมูลของประชาชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสของภาครัฐ และประชาชนสามารถตรวจสอบได้   ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อนำไปสู่การบริการประชาชนและนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ฉะนั้น ประเทศไทยในฐานะพันธมิตรของประเทศทั้งหลาย จะต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวพอฤดี   คลังกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2. นายปฏิภาณ   ตั้งวิจิตร กรมสรรพสามิต 3. นางสาวพลอยทราย   พรนุเคราะห์ กรมสรรพสามิต 4. นางสาววรกัลยา   นาถพรายพันธุ์ กรมสรรพากร 5. นางสาวทิพสุดา   โชติชื่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 6. นายอภิชัย   อิสริยานุกูล กรมทางหลวง 7. นางสาวสุธิดา   คงเพชรสถิตย์ กรมควบคุมมลพิษ 8. นางสาวพิชชานันท์   แก้วบุญนำ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 9. นางสาวศิริอร   อารมย์ดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 10. นายศรกฤษ   อัจฉรานุวัฒน์ สำนักงานประกันสังคม 11. นางสาวชนิดา   กานต์ประชา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์      

แชร์หน้านี้:

Skip to content