Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนา HiPPS กลุ่มที่ 7 การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

31 ธันวาคม 2558 เวลา 00:00 น.

กลุ่มที่ 7 เรื่อง “การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) ข้อเสนอแนะจัดตั้งหน่วยงาน Thailand Public Private Partnership Center (T3PC)”   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การพัฒนาเป็นด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณของประเทศ จึงส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแต่ละด้านเป็นไปอย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีลักษณะการลงทุนที่เรียกว่า การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้บริการสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการและการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าการที่ภาครัฐเป็นเจ้าของหรือดำเนินการเอง   ปัจจุบัน พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง (PPP Unit) ของประเทศไทย ซึ่ง สคร. เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เป็นทั้งหน่วยงานประสานงานและหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวทำให้ สคร. มีภารกิจเพิ่มขึ้นจากภารกิจเดิม ในขณะที่จำนวนข้าราชการไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกัน อาจส่งผลให้การดำเนินงาน PPP ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้   จากกรณีศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นประเทศที่มีการลงทุนในรูปแบบ PPP อย่างประสบความสำเร็จ พบว่า แม้การดำเนินการด้าน PPP ของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีจะมีความคล้ายคลึงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ด้านสถาบัน (หน่วยงานกลาง) และด้านแผนยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พบว่ามีความแตกต่างและประเทศไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาให้การดำเนินการ PPP ในประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ กลไกการดำเนินการในด้านสถาบัน (หน่วยงานกลาง) หรือ PPP Unit ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งเปรียบเสมือนคลังสมอง (Think Tank) ด้านการจัดทำ PPP เรียกว่า Thailand Public Private Partnership Center (T3PC) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สคร.   T3PC เป็นหน่วยงานที่อาจอยู่รูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษหรือองค์การมหาชน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนที่หน่วยงานเสนอ ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสัญญาของโครงการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ สคร. รวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล อีกทั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลที่รายงานมาจากคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อนำไปใช้จัดทำฐานข้อมูลในภาพรวมของการร่วมลงทุนและใช้เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ PPP ต่อไปในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด อีกทั้ง ยังสามารถลดการใช้งบประมาณของรัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย   รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวพัทธ์ปิยา   จงชาณสิทโธ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2. นางสาววลัยภรณ์   รัตนพันธ์ กรมสรรพสามิต 3. นายสุรเชษฐ์   แก่นชา กรมสรรพสามิต 4. นางสาววันมาฆ์   วานิชถาวร กรมสรรพากร 5. นางสาวมนทิรา   มหินชัย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 6. นายบุณฑริก   บริสุทธิ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7. นางสาวผกาภรณ์   ยอดปลอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 8. นางสาวจิตตินันท์   สุขกิจ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 9. นางสาวกรรณิกา   แท่นคำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10. นางสาวกฤษณ์วรรณ   วรมิศร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 11. นายสรทศ   ตันติธีรวิทย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ      

แชร์หน้านี้:

Skip to content