Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนา HiPPS กลุ่มที่ 8 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบเบ็ดเสร็จ

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

31 ธันวาคม 2558 เวลา 00:00 น.

กลุ่มที่ 8 เรื่อง “โครงการจัดตั้งศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบเบ็ดเสร็จ  (One-stop Service Center for Science and Technology Innovation: CSTI)”   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมและบริการที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออกซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันอาศัยความได้เปรียบด้านแรงงานความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร เป็นปัจจัยหลักในสนับสนุนการผลิต และอาศัยการแข่งขันด้านราคาเพื่อมุ่งสร้างรายได้จากการส่งออกในตลาดโลกเป็นหลัก ดังนั้นประเทศไทยจึงมีโอกาสที่จะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกภายใต้สถานการณ์และแนวโน้มที่การแข่งขันในตลาดโลกมีความเข้มข้นมากขึ้น   ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านี้ได้ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก ทั้งนี้ หากพิจารณาทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นหนึ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีแรงงาน เป็นส่วนใหญ่แต่มีอัตราส่วน GDP จากภาคการเกษตรค่อนข้างต่ำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคการเกษตรยังขาดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดในปัจจุบัน   การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบจัดการการผลิตและการตลาด ตลอดจนวิธีการทำการเกษตรเป็นเพื่อการพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม่ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเกษตรโดยวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service Center for Science and Technology Innovation: CSTI) ซึ่งจะเป็นหน่วยงานกลางที่จะบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้ข้อมูลด้านนวัตกรรมพัฒนาทางวิชาการสำหรับการทำวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยโครงการนำร่องของศูนย์ฯจะมุ่งเน้นการพัฒนาทางวิชาการสำหรับการทำวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคเกษตรกรรมโดยใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าภาคการเกษตร ตลอดจนกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรมในการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้เป้าหมายการขับเคลื่อนให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางต่อไป   รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวอรฉัตร   สังขมณี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. นางสาวอิสราภรณ์   ชัยนะกุล กรมสรรพสามิต 3. นายสมรัฐ   พันธ์อุไร กรมสรรพากร 4. นางสาวปิยะฉัตร   หลวงแสง กรมสรรพากร 5. นางสาวจิตราภรณ์   อัมระปาล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 6. นางศศิธร   กฤติยาภิชาตกุล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 7. นายอนุชา   ศรีเริงหล้า กรมอุตุนิยมวิทยา 8. นางสาวกนกวรรณ   เส้งประถม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 9. นางสาวนฤพร   บุญญบาล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 10. นายจิรเดช   เนตรศิริ กรมสุขภาพจิต    

แชร์หน้านี้:

Skip to content