Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

หนังสือ “ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9” เป็นการรวบรวมบทความของผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิด รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาส่วนราชการที่ได้รับจากการฝึกอบรมในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศของผู้รับทุน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 28 คน จาก 25 ส่วนราชการสำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ของผู้รับทุนที่ได้ถ่ายทอดออกมาในแง่มุมต่างๆผ่านบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาระบบราชการและประเทศในภาพรวมได้ต่อไป ———– หมายเหตุ : บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้รับทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงาน ก.พ. แต่อย่างใด ———– หนังสือรวบรวมบทความของ HiPPS ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาดูงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

แชร์หน้านี้:

Skip to content