Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 10 : กรณีศึกษา จีน-ไทย

การเข้าชม

6

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 พฤษภาคม 2558 เวลา 00:00 น.

การเตรียมความพร้อมข้าราชการผู้มีผลสำฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System – HiPPS) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากภาคราชการไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอกหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤติโครงสร้างกำลังคน และอัตราการเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการคัดเลือก ดึงดูด รักษา และจูงใจคนเก่ง คนดี มีผลงานให้อยู่ในระบบราชการ อีกทั้งการพัฒนาข้าราชการพลเรือนผู้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability Development Program) รุ่นที่ 10 นี้ เป็นการสร้างความรู้ระดับพื้นฐานตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap) ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งเน้นทักษะที่จำเป็น อาทิ องค์ความรู้ในบริบทอาเซียน และการก้าวข้ามอาเซียน การเป็นข้าราชการที่ดี การบริหารเวลา การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ การบูรณาการ การทำงานเชิงรุก การใช้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและการนำเสนอ เป็นต้น โดยหลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมการเรียนรู้หลากหลายมิติ และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้น บทความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จึงนับได้ว่าเป็นผลผลิตที่ได้รับการสร้างสรรค์จากผู้เข้าอบรม HiPPS รุ่น 10 ทั้ง 75 ท่าน จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่บูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ประมวลออกมาได้เป็นบทวิเคราะห์ที่สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด รวมทั้งปรับใช้กับหน่วยงานของผู้รับการอบรมและประเทศไทยได้ต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content