Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (2553)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2553 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แชร์หน้านี้:

Skip to content