Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ (2552)

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากโครงสร้างอายุข้าราชการ : กรณีศึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2552 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

แชร์หน้านี้:

Skip to content