Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การด้านการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล : กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (2550)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การด้านการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล : กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวอธินาถ ขุนสิทธิ์ ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจ าปี พ.ศ. 2550 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ

แชร์หน้านี้:

Skip to content