Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการศึกษาปจจัยประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) (2546)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

23 กรกฎาคม 2546 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาปจจัยประเมินความพร้อมขององค์การบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจตามแนวทางการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองท้องถิ่น ชื่อผู้วิจัย ฉัตรมงคล แนนหนา ปีที่ทําวิจัย พ.ศ. 2546

แชร์หน้านี้:

Skip to content