Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ (2546)

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

23 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.

ชื่อเรื่อง ศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ ชื่อผูทำวิจัย ศ.ดร.ชัยพร วิชชาวุธ รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา ผศ.ชูพงศ ปัญจมะวัต ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

แชร์หน้านี้:

Skip to content