Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

หนังสือวิชาการประจำปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

31 ธันวาคม 2558 เวลา 00:00 น.

  จากชื่อหนังสือ “The New Move” และภาพปก “หอยทากขี่สเก็ตบอร์ด” หลายท่านคงเกิดคำถามว่า “The New Move” คืออะไรและทำไมต้องเป็นรูป “หอยทากขี่สเก็ตบอร์ด” The New Move คือ ก้าวใหม่ของการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยยึดกรอบความคิดการเรียนรู้ทักษะในโลกศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning) ตามหลักแนวคิดของ PS21-Partnership for 21st Century  Learning  สหรัฐอเมริกาซึ่งให้ความสำคัญกับ “การเรียนรู้” มากกว่า “ความรู้” เพราะการเรียนรู้จะทำให้คนสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่รอดอยู่เสมอ ขณะที่ “ความรู้” นั้นเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ ความรู้หรือสิ่งที่ “เคยรู้อยู่เดิม” จึงอาจล้าสมัยได้ทุกขณะ นี่คือที่มาของชื่อหนังสือ ส่วนภาพปกซึ่งเป็นรูป “หอยทากขี่สเก็ตบอร์ด” นั้น มาจากภาพลักษณ์ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นผลช้า และวัดผลยาก เช่นเดียวหอยทากค่อย ๆ คลาน แต่นับแต่นี้ต่อไป การพัฒนาข้าราชการพลเรือนในยุคศตวรรษที่ 21 จะพลิกโฉมไปเปรียบเหมือน “หอยทากขี่สเก็ตบอร์ด” ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่กระแสโลกเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่หยุดนิ่ง จากความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ รวมถึงวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ของคนในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ความรู้ไม่ได้จำกัดในชั้นเรียน แต่กระจายออกไปอย่างไร้ขอบเขต ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงต้องปรับกระบวนคิดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน    สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการพัฒนาข้าราชการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดังปรากฏในเนื้อหาหนังสือวิชาการประจำปี 2558 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเล่มนี้    

แชร์หน้านี้:

Skip to content