Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

12 มิถุนายน 2560 เวลา 00:00 น.

          ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการนำโมเดลไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการพัฒนาประเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.) จึงได้จัดหลักสูตรอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน, 9, 14 และ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ. ให้แก่ข้าราชการ สวพ. และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จากสำนัก/ศูนย์ต่าง ๆ ในสำนักงาน ก.พ. เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0  เป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นให้สามารถปฏิบัติราชการได้ตามนโยบายรัฐบาล         สวพ.ได้สกัดองค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้จากการจัดอบรม ในช่วงเวลาดังกล่าว และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้จากการจัดอบรม ในช่วงเวลาดังกล่าว และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 มาศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 และสามารถนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในฐานะผู้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ         เอกสารวิชาการฉบับนี้ นำเสนอใน 4 หัวข้อเรื่อง คือ ความหมาย เหตุผล ความจำเป็นที่ต้องมีนโยบายนี้ รวมทั้งแนวคิด และความเชื่อมโยงของกรอบแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 กับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการ ในช่วง 5 ปี ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องปฏิบัติตามแผนรายปีของแต่ละส่วนราชการ  

แชร์หน้านี้:

Skip to content