Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0

การเข้าชม

17

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

12 มิถุนายน 2560 เวลา 00:00 น.

  เอกสารวิชาการฉบับนี้ นำเสนอใน 5 หัวข้อเรื่อง คือ การปฏิรูประบบราชการไทย ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐภายใต้บริบทระบบราชการ 3.0 ไปสู่ระบบราชการ 4.0 องค์ประกอบของการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0 กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0   สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

แชร์หน้านี้:

Skip to content