Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) และแนวทางปฏิบัติ

การเข้าชม

52

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:10 น.

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งประกอบด้วย (1) มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ และ (2) มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ รวมทั้งแนวทางการนํา มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการดํา เนินการจากมาตรการฉบับเดิม (มาตรการบริหารเเละพัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 – 2561) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมถึงการแก้ปัญหาการบริหารจัดการอัตรากําลังของส่วนราชการและองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ โดยได้ปรับปรุงการแบ่งขนาดส่วนราชการออกเป็น 3 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารอัตรากําลัง การเพิ่มสัดส่วนการจัดสรรคืนเพื่อการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มความยืดหยุ่นในการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น การปรับปรุงเงื่อนไขการจัดสรรอัตราเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดสรรคืนให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนขึ้นไป ตลอดจนเพิ่มกลไกการติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากําลังของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถนํา มาตรการฯไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

จากมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น สํา นักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. จึงได้จัดทําแนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ส่วนราชการวางแผน ติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากําลังให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า รวมถึงการนําระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารอัตรากําลัง และมาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ ประกอบด้วย (1) หลักการบริหารอัตรากําลังข้าราชการในภาพรวม (2) วิธีการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ อาทิ การจัดสรรหรือเกลี่ยอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น และการขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ รวมทั้งการบริหารอัตราข้าราชการระหว่างปีงบประมาณ (3) หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากําลังข้าราชการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งตัวอย่างการจัดทํา บันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงหรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจนแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดํา เนินการตามมาตรการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

แชร์หน้านี้:

Skip to content