Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไร / การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
การเข้าชม

28

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ นร 1013.7/ว 11 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไร / การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)
ว 11/2557

ว11/2557 แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไร / การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)

แชร์หน้านี้:

Skip to content